REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Piotra Mówińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Mówiński Black Pepper z siedzibą w Lidzbarku za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - polega na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Przedmiotu określonego w zamówieniu.

Kupujący osoba lub przedsiębiorstwo, z którym zgodnie z Regulaminem może być zawarta Umowa sprzedaży.

Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca to Piotr Mówiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Mówiński Black Pepper z siedzibą w Lidzbarku 13-230, ul. Jeleńska 3/15. NIP: 5711511252

Przedmiot - oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę w klepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Oferta oznacza stronę internetową www.ladneetui.pl na której Sprzedawca przedstawia ofertę sprzedawanych przedmiotów.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z regulaminami www.ladneetui.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy należą do Sprzedawcy. Wszystkie nazwy przedmiotów oraz znaki przedmiotowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu Internetowego zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem.

Działalność sklepu internetowego ma miejsce w Polsce i działa na rynku wewnętrznym.

§ 3 Płatność i realizacja zamówień

Kupujący może wybrać formy płatności za zamówione Przedmioty: Przelew za pośrednictwem pośrednika płatności – PayU lub przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

Zamówione Przedmioty są dostarczane do Kupującego a za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres podany przez Kupującego w formularzu adresowym udostępnionym przez stronę www.ladneetui.pl.

Kupujący ma obowiązek sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu

Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Przedmioty.

W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Przedmiotu do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt powtórnej Dostawy.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4 Rękojmia

Sprzedawca zapewnia Dostawę Przedmiotu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupujących a, jeżeli Przedmiot ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Przedmiot ma wadę Kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Przedmiot wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Przedmiot był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Przedmiotu na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Przedmiotu na wolny od wad albo zamiast wymiany Przedmiotu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Przedmiotu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego na inny sposób zaspokojenia.

żądać wymiany Przedmiotu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Przedmiot wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

b) żądać wymiany Przedmiotu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Przedmiot wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Przedmiotu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą wyłącznie listem poleconym ekonomicznym, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Sprzedawcy. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Przedmiotu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Przedmiotu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Przedmiotu. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Przedmiotu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Przedmiotu lub usunięcia wady.

W przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Przedmiotu w czasie i w sposób przyjęty przy Przedmiotach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Przedmiotu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Przedmiotu w posiadanie przez Kupującego.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to wszystkich obrazów zamawianych w sklepie.

Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Przedmiotu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Przedmiotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący ma obowiązek zwrócić Przedmiot Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu.

Jeśli ze względu na swój charakter Przedmiot nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Kupującego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy Kupującego.